Please take note that the practice will be relocating to Hartenbos, WC in August 2024


Services | Dienste

Online and Face-to-face options available  |  Aanlyn en in-persoon opsies beskikbaar

Assesserings

Skolastiese-, emosionele en skoolgereedheid assesserings wat ‘n aanvangsonderhoud, terugvoer onderhoud en verslag met aanbevelings insluit.

Assessments

Scholastic, emotional and school readiness assessments, including a
pre- interview, feedback interview
and report with recommendations.

Study Methods

Assisting learners to master a 

5 step study plan, manage stress and address specific problem areas.

Studiemetodes

Help leerders om ‘n 5-punt studieplan
te bemeester,
spanning te hanteer en spesifieke probleemareas aan te spreek.

Ouerleiding

Help ouers om hulle kinders beter te verstaan, realistiese grense te stel en positiewe interaksie te ontwikkel.

Parental Guidance

Guiding parents to understand their children better, set realistic boundaries and create positive interaction.

Therapy

Therapy for children,
teenagers and adults to enhance awareness and personal growth.

Terapie

Terapie vir kinders, tieners en volwassenes om bewustheid en persoonlike groei te ontwikkel.

Relationship and
family therapy

Learn to understanding one another, improve communication and create positive interaction.

 Verhoudings- en Gesinsterapie

Leer mekaar verstaan, beter kommunikeer en om positiewe

interaksie te ontwikkel.

Verlieshantering

Hantering van verlies en aanpassing by ‘n nuwe lewensfase.

Grief Therapy

Dealing with loss and
adjusting to a new life phase.